Движение на веществото над скоростта на светлината [Част 3]

Движение на веществото над скоростта на светлината- Част 3 от “Теория на определеността” Всеки стадий от развитието на науката има своя основна догма задържаща развитието й за определен период. Според моето скромно мнение за съвременната наука такава догма е схващането наложено от Теорията на относителността, че нищо реално съществуващо не може да се движи по-бързо от скоростта на светлината. Както ще видим по-долу този постулат поражда противоречия в обясненията на някои процеси в космоса, които са в разрез с основни физични закони. За Айнщайн евентуалното движение със скорост по-голяма от…

Read More