теория на определеността

Какво твърди теорията на определеността? [Част 1]

*Информацията е основа на движението на материята, смисъл и цел, причина и следствие на всички процеси в пространството.

*Скоростта на светлината не е горна граница за движението на материята, а инфлексна точка между две области с различни информационни възможности. Над С е разположен “информационния свят”.

*Информационните системи се състоят от: носител, оперативна част и памет. Носителят е най-кратко съществуващата част на системата и периодично се сменя.

*Информацията не се губи. Тя може да се създава и натрупва. Всички параметри на пространството (x, y, z; ентропия, енергия, ускорение, честота и др.), включително и времето са параметри на информацията.

*По своята същност процесите в пространството са познаваеми и предварително определени чрез началните стойности на параметрите на: 1. Движещата сила или първопричината; 2. Обекта; 3. Средата; и тяхното изменение във времето.

*Информационният квант се явява основната структурна единица на информационното пространство със свой специфичен пълен обем и общ потенциал. Квантообразното излъчване е дискретно свойство на пространството – квантуемост на макросвета.

*Разумът и мисълта са първични, а обектите тяхна реализация. Не може да съществува обект без първичен план, както самият първичен план не се ражда извън разума и мисълта. Разумът е изначално общокосмическо явление, а не монопол на земната цивилизация.

*Различната скорост на информационен обмен е в основата на различния ход на времето при релативистични скорости. Времето е относително и тече само в една посока – необратимост.

*В глобален план светът е краен и е изграден от множество вмъкнати една в друга структури, в които нашата Вселена е безкрайно малка част. Формата на Вселената ни е плоска или по-точно пръстеновидна. Всички космически обекти, включително Вселената се движат по траектория. Големият взрив и Големия срив са различни, фиксирани области от пространството, на нива значително по-крупни от Вселената. В космоса няма нищо вечно – всички обекти, както и живите организми преминават през цикъла: раждане, развитие, смърт.

*Черните дупки са гигантски ускорители и съответно забавители на веществото около скоростта на светлината. Те и белите дупки са едни и същи области от пространството, но в различна еволюционна фаза. Центърът на всяка галактика е черно-бяла дупка.

*Тъмната материя е съставена от вещество ускорено над скоростта на светлината. Под С пропада много малка част от информацията на обектите – проявена и дискретна. Обектите запазват своята индивидуалност и след преминаването им над скоростта на светлината.

*Биологичният живот е форма на съществуване на информационните системи при много ниски ускорения на веществото. Той и неговата еволюция са предварително програмирани, но се реализират последователно т.е. еволюцията не е плод на случайни мутации. Космосът е пълен с живот развиващ се по общ план.

Leave a Reply