ISO 9001 – Одит и съответствие със системата за управление на качеството

ISO 9001 е световно признат стандарт за системи за управление на качеството и спазването на този стандарт е от съществено значение за организациите, които искат да поддържат конкурентно предимство и да отговорят на очакванията на своите клиенти. Ключов за осигуряване на съответствие с ISO 9001 е процесът на одит.

Този процес включва систематично изследване на системата за управление на качеството (СУК) на организациите, за да се гарантира, че тя съответства на изискванията на ISO 9001. Нека се задълбочим в ключовите аспекти на одита и съответствието с ISO 9001.

Видове одити

Одитите по ISO 9001 могат да бъдат категоризирани като три основни типа:

  • Вътрешни: Те се провеждат от вътрешни одитори на организацията, за да оценят своята собствена система за управление на качеството (СУК).Вътрешните одити помагат да се идентифицират области, нуждаещи се от подобрение и да се гарантира непрекъснато съответствие с ISO 9001;
  • Външни (сертификационни одити): Външни одитори, често от сертифициращи органи на трети страни, оценяват системата за управление на качеството на организацията, за да определят дали тя отговаря на изискванията на ISO 9001.Успешното завършване на външния одит води до сертифициране по ISO 9001;
  • Одити на доставчици: Одитите на доставчиците помагат на организациите да гарантират, че техните доставчици също се придържат към изискваните стандарти за качество.

Ефективното планиране на одита е от решаващо значение за успешното му провеждане. Започва се с подбор на компетентни одитори, които притежават необходимите умения и знания. Определянето на обхвата на одита е също толкова важно, тъй като той очертава областите, процесите и отделите, които ще бъдат оценявани. Изчерпателният план за одит с цели, критерии и добре дефиниран график е ключът към успешното му провеждане.

Изпълнение на одита и одиторски доклад

По време на одита одиторите използват различни методи за събиране на доказателства и оценка на съответствието със стандарта. Това включва задълбочен преглед на документи, записи и процедури, за да се гарантира, че са в съответствие с изискванията на ISO 9001.

Провеждат се интервюта със служители, за да се прецени тяхното разбиране и придържане към процесите, гарантиращи качеството на крайния продукт/услуга. Наблюденията на процесите в действие и вземането на данни от записи или проби от продукти предоставят на одиторите холистичен поглед върху СУК на организацията.

След одита одиторите изготвят доклад, обобщаващ техните констатации. Този доклад включва всички несъответствия и отклонения от изискванията на ISO 9001. Тези несъответствия могат да бъдат класифицирани като големи (значителни нарушения) или незначителни (по-малко критични проблеми). Докладът също така включва наблюдения и цялостна оценка на съответствието, показваща дали СУК на организацията отговаря на стандартите ISO 9001.

Подготовка за одита

Ефективната подготовка за одити по ISO 9001 е от ключово значение за осигуряване на плавен процес. Това включва поддържане на актуална документация, записи и процедури и осигуряване на лесен достъп до тях. Обучението на служителите относно изискванията на ИСО  и тяхната роля за съответствието също е от решаващо значение.

Редовните вътрешни одити помагат за идентифицирането и отстраняването на проблемите проактивно, минимизирайки риска от несъответствия по време на външни одити. Когато една организация е изправена пред одит по ИСО 9001, сътрудничеството и прозрачността са от първостепенно значение.

Предоставянето на одиторите на исканата информация и достъп до персонала е от съществено значение. Отстраняването на всякакви несъответствия по прозрачен и бърз начин, заедно с предоставянето на доказателства за планове за коригиращи действия, демонстрира ангажимент за съответствие със стандарта. Констатациите от одита трябва да се разглеждат като възможности за непрекъснато подобряване на процесите на управление на качеството на организацията.

Leave a Reply