Какво представляват парите и кредитите

Парите са самостоятелен вещен израз и носител на определена величина разменна стойност. Точно тази величина определя и спецификата на икономическите и обществените отношения, чиито абстрактен израз е категорията пари. Конкретният вещен носител, вещната форма на парите в случая няма съществено значение за икономическата и социалната природа на парите.

Парите изразяват пряко отношения между субектите на размяната, но паричните отношения не саограничени само в сферата на размяната. Те пронизват и целия процес на производството на стоките и особено – на разпределението и преразпределението на стойността в условията на пазарната икономика.
Притежателят на пари всъщност притежава овещественото в тях право да закупи или плати, да притежава, да се разпорежда и да потребява част от стойността на произведения в обществото стоков продукт.

В условията на съвременното пазарно стопанство паричният знак и неговият вещен носител се срастват в едно органическо цяло. Те стават елемент в съвременната организация на стопанските процеси и важно средство за тяхното нормално осъществяване и съзнателно управление. При това, колкото повече съвременните пари се отдалечават от тяхната първйначална стокова форма, толкова по-важна става тази съществена страна от същността на съвременните пари. Това е така, защото в условията на пазарното стопанство системата на икономическото регулиране дейността на стокопроизводителите се основава на използуването на парите и паричния механизъм. Парите винаги в една или друга степен са били елемент в организацията на икономическите процеси и отношения. Те стават средство за управление на тези процеси едва тогава, когато хората опознаят тяхната природа, овладеят я и съвсем съзнателно започват да ги използуват за тази цел.

Същността на парите се изразява в това, че те са всеобщ еквивалент, изразител на определени икономически и социални отношения, и елемент в организацията на пазарните процеси и отношения. Като всеобщ еквивалент те измерват (изразяват) стойността на всички останали стоки и осигуряват еквивалентност на отношенията между субектите на размяната. Поради това парите са единство на „мярка на стойността“ и „средство за циркулация“.

Различните форми на парите по различен начин се проявяват и като всеобщ еквивалент: стоковите пари директно изразяват стойността на стоките, а паричните знаци – непряко (косвено): стоковите пари осигуряват непосредствено еквивалентността при размяната, а паричните знаци само косвено гарантират тази еквивалентност.

Парите са самостоятелен вещен израз и носител на определена величина разменна стойност. Те изразяват отношенията между субектите на размяната и извън тази сфера (целия възпроизвод- ствен процес): отношенията на стокопроизводителите към продуктите на техния труд; отношенията между самите стокопроизводители; отношенията между субектите и обществото като цяло (в лицето на специализираните финансови и кредитни институции отношения между обособените национални стопанства.

В условията на съвременното пазарно стопанство парите стават елемент в съвременната организация на стопанските процеси и средство за тяхното нормално осъществяване и управление.

Основните форми на парите са две: стокови пари и парични знаци (нестокови пари). От своя страна паричните знаци са държавни книжни пари с принудителен курс и кредитни пари. От техническа гледна точка парите биват: налични, безналични (пари по сметка) и електронни пари. В съвременната литература
много често парите се разглеждат като: монети, книжни пари и чекови депозити. Заедно с това те могат да се разграничат на: национални пари и международни пари (СПТ, ЕКЮ и др.).

Ако имате спешна нужда от пари можете да вземете бърз онлайн кредит без поръчител и само с лична карта от Версура

Leave a Reply