Превоз на извънгабаритни товари

Превозът на извънгабаритни товари е специфична услуга, която допълва цялостната палитра от предоставяни услуги от транспортните фирми. Предвид сложността на превоза, малцина са фирмите, които са се специалицирани в нея. Услугата е доста сложна, не само откъм изпълнение, но и откъм предварителна организация. Естеството на услугата предвижда значителни капиталовложения. Предимно големи и установили се на пазара търговски фирми предоставят превоз на извънгабаритен товар.

Да превозиш малък по обем и тегло товар е по възможностите на почти всяка трънспортна фирма. Но превозът на извънгабаритен товар е проста работа, но за умни хора.

В случай на нужда от крайния потребител на услугата, същият следва да е запознат с регламентираните по закон изисквания. АПИ е агенцията, която издава разрешително за осъществяване на превоза. В зависимост от големината и тежестта на товара, срокът може да отнеме ден-два или повече.

Освен времето, нужно за издаване на съответното разрешително, самата подготовка на извънгабаритния товар за превоз също отнема време. При предоставяне на този вид услуга приоритетно значение се придава на критерия – качество, за сметка на критерия бързина при доставката. Предвид извънгабаритността на товара, същият би могъл да бъде изключително опасен за здравето и живота на хората, би застрашавал и инфраструктурата.

Изисква се подробен предварителен анализ при подготовка на различните етапи с цел свеждане до нула съпътстващите рискове. Анализът следва да бъде изготвен от експерти в областта.

Извънгабаритният товар е изключително предизвикателство за всяка транспортна фирма, която го превозва. Въпреки опитът и нужната техника, често се налага отказ за извършване на подобен превоз с оглед на сигурността. Цената съцо е определяща при отказ. Ако тя е неразумна за транспортната фирма или непосилна за потребителя на услугата често се търсят компромисни оферти или друг вид превоз.

Leave a Reply