Съветът на Европа и правата на детето: постижения, върху които да се надгражда

В почти 10-годишното си съществуване от 2006 г. насам, програмата „Изграждане на Европа за и с децата“
се стреми да защитава и насърчава правата на детето в държавите-членки на Съвета на Европа. Сред много
други са постигнати следните резултати:

 •  Проведена е промяна в законодателството и политиката за подобряване и запазване правата на децата
  изчерпателен набор от два обвързващи и 18 необвързващи стандарта за правата на децата, разработени от
  държави-членки и приети от Комитета на министрите.
  Тези конвенции, препоръки и насоки ускоряват прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето на европейско ниво.
 • Базата знания за напредъка и предизвикателствата при прилагането на правата на детето под
  съответните конвенции на Съвета на Европа бяха разширени чрез надеждни данни, събрани от
  поне осем мониторинга и други механизми на Съвета на Европа.
 • Държавите-членки са получили подкрепа, при поискване, при прилагането на правата на децата чрез повече
  над 160 дейности в 28 проекта за сътрудничество10, изпълнени от Съвета на Европа, както и
  чрез множество двустранни дейности в рамките на Програмата и бюджета на Съвета на Европа. Повече от
 • В рамките на предишната бяха организирани 200 дейности по правата на децата, включващи всички 47 държави-членки
  Стратегия, от 2012 до 2015 г.
 • Чрез мрежата са установени трансверсални и гъвкави методи на работа с държавите-членки
  на националните координатори по правата на децата и през 2014 и 2015 г. Комитетът на експертите по
  Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето.
 • Възгледите на децата са търсени и взети предвид при разработването на препоръки от
  Комитетът на министрите по правата на децата11 и комуникационните инструменти, насочени към децата.
 • Силни партньорства с други международни организации и неправителствени организации
  са разработени и поставят Съвета на Европа като ключов двигател на правата на децата в Европа
  и международни нива.
 • Децата, родителите, професионалистите и политиците бяха запознати по-добре с правата на детето
  чрез достъпни инструменти, атрактивни аудио-визуални материали и иновативни кампании, създадени от
  Съвет на Европа като кампанията ONE in FIVE за спиране на сексуалното насилие над деца.12
 • Правата на децата са интегрирани в организацията с ефект, че 35 сектора и
  политическите полета на Съвета на Европа допринесоха за изпълнението на стратегията за 2012-2015 г.
  правата на детето.

Leave a Reply