PVC дограма Rehau

• Топлоизолационни характеристики на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

В последните години в Европа непрекъснато се увеличават изискванията към качеството на продукцията. През февруари 2002г. в Германия е въведен в действие нов нормативен документ за енергосъхранение. Главното изискване на Европа към произвежданите прозорци е тяхната способност да съхраняват топлината. Профилите Rehau са сертифицирани по RAL – GZ 716/1 и са единствените немски профили, които отговарят на нормативите за устойчивост в толкова широки температурни граници от –65 0 до +80 0 . Дограмата, изпълнена с профили Rehau има отлични топлоизолационни свойства и позволява възвръщане на инвестицията в нея в рамките на 3-4 години. Профилната система Rehau е най-използваната система в Русия – при изключително суровите климатични условия в Яркутск, Якутия и други северни области.

• Дълговечност на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

Многобройните лабораторни изпитания, както и различните естествени изпитания, например във високите точки на Алпите, и практическия опит показват, че РVС профилите с марка Rehau имат дълъг срок на годност – условно 42 години /в умерен климат/. За такъв период механичните свойства на профила остават в пределите на нормите, допускащи и последваща експлоатация, а измененията в цвета са ~2%, което маже да се установи само с прецизни оптически уреди /промяната не се забелязва с просто око/. Това показва, че показателя 4 2 условни години на експлоатация не е пределен.

• Устойчивост на климатични въздействия на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :
Тази характеристика е пряко свързана с дълготрайността. Устойчивостта на РVС профила кам климатични въздействия /слънце, вятър, дъжд, студ/ зависи най-вече от качеството, обема и пропорциите на съставящите го компоненти. Решаващо значение в случая имат използваните стабилизатори /обезпечаващи съхранението на цвета/ и модификатори /обезпечаващи якостта и целостта на профила/. Профилите Rehau се изпълняват с материали на световноизвестните лидери в химическата промишленост BASF и Bayer , което е гаранция за високото им качество.

• Безопасност за здравето, екологичност на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

Въпросите за екологията и за здравето на хората е важен. РVС профилите Rehau са абсолютно безвредни и не реагират с други контрагенти. За това говори факта, че същото РVС се използва за изработка на банки за съхраниние на кръв и плазма. РVС може да се преработва в продължение на 5 години без да губи свойте експлоатационни качества.

• Поведение при пожар на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

В резултат на многобройните изпитания за поведение на прозорците от РVС се налагат изводите, че:

1.РVС трудно се възпламенява и не поддържапроцеса на горене
2.Съдържанието на Cl в РVС създава противодействие на разпространението на огъня, при възникнал пожар, което предполага широката употреба на РVС в стоителната индустрия.

• Технология на изготване и практичност на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

При изработката на прозорци от РVС профили се използват несложни технологични операции /някои от тях-автоматизирани/: рязане на профила, поставяне на усилваща стоманена армировка, оформяне на ъгловите съединения, зачистване, поставяне на обкова и стъклопакетите.

• Механически свойства на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

Механичните свойства на РVС профила зависят най-вече от еластичния модул на материала и от момента на инерция на геометрията на профила. Тези свойства се определят посредством изпитване въздействието на температурата и на продължителността на натоварването. При изпитания за вертикално и усукващо натоварване на крилото със сила 500 N и при изпитания за якост на удар с падаща тежест, функционалните качества на прозореца и връзките с обкова се запазват. За добрата механична якост на профила способства и усилващия стоманен профил, който се поставя във вътрешните камери на крелото и касата на прозореца.

Профилите Rehau се подлагат още на изпитания за въздухопроницаемост, водонепропускливост и устойчивост на вятър при 50 пъти повтарящо се налягане от 1000 Pa , като изпитваните прозорци не показват никакви дефекти и отговарят на изискванията за клас С съгласно DIN 18055 .

• Възприемане на химически въздействия на РVС дограмата, изпълнена с профили на Rehau :

РVС профилите Rehau имат висока устойчивост към химически въздействия на повечето битови химически активни вещества като: спирт, миещи средства, алкални вещества, бензин, дезинфектанти.

Защо да изберем дограма REHAU

Leave a Reply