бизнес към бизнес b2b

Как работят B2B интернет сайтовете

За разлика от търговията на дребно, която е ориентирана към работа с клиентите B2C – Business-to-Customers, B2B /Business-to-Business/ сделките се осъществяват с търговци, дистрибутори и собственици на друг вид бизнес. Как всъщност работи B2B и по-специално как работи той за търговците на дребно?

Има различни типове B2B сайтове за електронна търговия, но като цяло те са разделени на две основни групи: вертикални и хоризонтални.
Вертикалните B2B сайтове са предназначени за посрещане нуждите на отделни видове сектори, като търговията на дребно. Тези сайтове имат някои общи черти. В тях се публикуват индустриални новини, статии и дискусионни групи.

Хоризонталните сайтове предоставят продукти, стоки, материали и услуги, които не са специфични за отделните промишлености или компании. Те се използват от търговците на дребно и могат да предлагат пътнически или транспортни услуги, офис оборудване, снабдяване с материали и тяхната поддръжка.

Хоризонталните и вертикални сайтове могат да свързват купувачите и продавачите директно или да играят ролята на посредници, които улесняват сделките. Няма единен модел за B2B електронната търговия. B2B сайтовете могат да бъдат много различни – от такива, които предлагат по-прости услуги, през сложни пазари обслужващи много различни купувачи и продавачи, до частни мрежи.

Сайтовете аукциони позволяват на много купувачи да надават за продукти от различни доставчици. Аукционите могат да бъдат използвани, когато фирмите имат стока в излишък. Продавачите слагат минимална цена, която може само да се повишава. По този начин те могат да получат по-висока цена за излишната стока, откъдето и да било друго място.

Сайтовете тип обратен аукциони, позволяват на търговците на дребно да обявят от каква стока имат нужда, след което продавачите да се състезават като обявяват свои цени. Някои обратни аукциони обединяват търсените стоки от по-малките купувачи. По този начин сделката с продавачите може да се осъществи по-добре, отколкото би могла индивидуално.

B2B сайтовете включват обединен каталог, които се явява посредник между търговците на едро и търговците на дребно. Сайтовете от тип каталог имат фиксирани цени, които могат да бъдат променяни по време на сделката.

Сайтовете за обмен представляват двустранни пазари, където купувачите и продавачите преговарят. В този случай цените могат да се покачват и спадат в зависимост от пазара. Този тип сайтове могат да бъдат използвани за да се продаде излишъкът от стоки и за продажба на нови продукти.

B2B сайтовете могат да предлагат също сътрудничество на техните клиенти. Сътрудничеството позволява на търговците на едро и търговците на дребно да работят при сделки с нови продукти, по-ефективно по между си.

Купувачите и продавачите могат да комуникират по между си във B2B сайтовете открито или чрез информационни посредници. Информационните посредници се явяват трета страна по сделката – като агенти. Те позволяват анонимност на участниците в транзакцията, а също така дават съвети и помагат при вземането на решения.
За улесняване на B2B електронната търговия има и друг начин, чрез сайтове, които създават онлайн пазари за съществуващи канали за дистрибуция. Те обслужват купувачите и продавачите с B2B услуги за електронна търговия, които варират от обединена продуктова информация, управление на плащането и разпространението, до обединение на членовете в края на системата.

Leave a Reply